تور های ویژه تعطیلات خرداد

?آخرین فرصت لمس بهار ?

1️⃣ دریاچه ارواح
دریاچه مرموز مازندران
1 روزه
جمعه 12 خرداد
?ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ: 950000  هزار ﺗﻮﻣﺎﻥ

2️⃣نئور به سوباتان
بازگشت به بهشت
3.5 روزه
11 تا 14 خرداد
?ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ: 495000  هزار ﺗﻮﻣﺎﻥ

3️⃣آبشار های گلستان و خونه جنگلی
اقامت در کلبه های وسط جنگل
2.5 روزه
13 تا 15 خرداد
?ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ: 250000  هزار ﺗﻮﻣﺎﻥ

4️⃣ رفتینگ و هم نشینی با عشایر
هیجان قایق سواری
2.5 روزه
13 تا 15 خرداد
?ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ: 295000 هزار ﺗﻮﻣﺎﻥ

آخرین روز های بهار را در خانه نمانید
تعطیلات فرصت خوبیست

?آژانس مسافرتی آمُرا سیر: 42346-021

? خانم رسولی : 09018379911

?آدرس سایت: www.amora.travel

?لینک تلگرام: https://t.me/amoratravel