تور استانبول ۵شب ویژه ۲۴ و ۲۹ دی

maral / buyuk paris 3* … ۶۲۰
grand emin 4*… ۷۲۰
marinem 4*… ۷۲۰
metropolitan / golden age 4* …۹۹۰
grand oztanik 4*… ۹۹۰
surmeli 5*… ۱۰۳۰
grand chevahir 5* … ۱۱۳۰

از تورهای زیر دیدن فرمایید!